Алтернатива Настани

НГМ: Санација на оштетувањата на Чифте амам

 

Bо годината на одбележување јубилеј – 70 години постоење, Националната галерија на Македонија е институција, добитник на грант кој го доделува Амбасадата на Соединетите американски држави во Република Македонија од Федералната програма „Амбасадорски фонд на Соединетите американски држави за заштита на културата“ за 2018 година. Проектот кој ја доби подршката носи наслов „Санација на оштетувањата од влага (ентериер и екстериер), заштита од продор на атмосферска вода, заштита од УВ зрачење и оградување на културното добро Чифте амам, Скопје“.
Доделувањето на грантот од Програмата „Амбасадорски фонд на Соединетите американски држави за заштита на културата“ за 2018 година (The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation 2018) претставува најголемо достигнување во менаџерската практика на Националната галерија на Македонија и обезбедување на небуџетски извор на средства. Да споменеме дека ова е втор грант доделен од страна на Амбасадата на Соединетите американски држави во Репбублика Македонија, првиот грант беше доделен во 2010 година за реконструкција и изведба на дренажен канал на Даут пашиниот амам.


Проектот „Санација на оштетувањата од влага (ентериер и екстериер), заштита од продор на атмосферска вода, заштита од УВ зрачење и оградување на културното добро Чифте амам, Скопје“ е изготвен во 2013 година, за истиот е издадено Конзерваторско одобрение за санација на оштетувањата од влага (ентериер и екстериер), заштита од продор на атмосферска вода, воведување на систем за вентилација на ентериерот, заштита од УВ- зрачење и оградување на културното добро, Чифте амам во Скопје под број УП бр. 08-499 од 12,08,2015 година од Министерството за култура, Управа за заштита на културното наследство. Проектот го изработи д-р Лазар Шуманов, советник конзерватор, градежениот надзор го изведува дипл. град. инг. Петре Мишковски а конзерваторскиот надзор од страна на дипл. инг. архитект Таневска Анета, советник конзерватор.
Реализацијата на проектот е предвидена да се одвива во временски период од 18 месеци, веќе започна во јуни месец 2018 година а се планира да заврши на крајот од 2019 година. 


Истиот ќе се одвива во повеќе фази со финансиска партиципација на Министерството за култура во рамките на инвестициски проекти од буџетот на Министерството за 2018 година, во износ од 2.000.000 денари и со помош на средства од доделениот грант во висина од 91.000 УСД. 

 

Доделување на грант за санација на Чифте амам

Bо годината на одбележување јубилеј – 70 години постоење, Националната галерија на Македонија е институција, добитник на грант кој го доделува Амбасадата на Соединетите американски држави во Република Македонија од Федералната програма „Амбасадорски фонд на Соединетите американски држави за заштита на културата“ за 2018 година. Проектот кој ја доби подршката носи наслов „Санација на оштетувањата од влага (ентериер и екстериер), заштита од продор на атмосферска вода, заштита од УВ зрачење и оградување на културното добро Чифте амам, Скопје“. Доделувањето на грантот од Програмата „Амбасадорски фонд на Соединетите американски држави за заштита на културата“ за 2018 година (The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation 2018) претставува најголемо достигнување во менаџерската практика на Националната галерија на Македонија и обезбедување на небуџетски извор на средства. Да споменеме дека ова е втор грант доделен од страна на Амбасадата на Соединетите американски држави во Репбублика Македонија, првиот грант беше доделен во 2010 година за реконструкција и изведба на дренажен канал на Даут пашиниот амам.Проектот „Санација на оштетувањата од влага (ентериер и екстериер), заштита од продор на атмосферска вода, заштита од УВ зрачење и оградување на културното добро Чифте амам, Скопје“ е изготвен во 2013 година, за истиот е издадено Конзерваторско одобрение за санација на оштетувањата од влага (ентериер и екстериер), заштита од продор на атмосферска вода, воведување на систем за вентилација на ентериерот, заштита од УВ- зрачење и оградување на културното добро, Чифте амам во Скопје под број УП бр. 08-499 од 12,08,2015 година од Министерството за култура, Управа за заштита на културното наследство. Проектот го изработи д-р Лазар Шуманов, советник конзерватор, градежениот надзор го изведува дипл. град. инг. Петре Мишковски а конзерваторскиот надзор од страна на дипл. инг. архитект Таневска Анета, советник конзерватор. Реализацијата на проектот е предвидена да се одвива во временски период од 18 месеци, веќе започна во јуни месец 2018 година а се планира да заврши на крајот од 2019 година. Истиот ќе се одвива во повеќе фази со финансиска партиципација на Министерството за култура во рамките на инвестициски проекти од буџетот на Министерството за 2018 година, во износ од 2.000.000 денари и со помош на средства од доделениот грант во висина од 91.000 УСД. ____________________________Në vitin e shënimit të jubileut të 70-të nga ekzistenca e saj, Galeria kombëtare e Maqedonisë është institucioni – fitues i grantit që ndan Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Maqedonisë nga Programi federal “Fondi ambasadorial i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mbrojtjen e kulturës” për vitin 2018. Projekti që fitoi këtë mbështetje titullohet “Korrigjim i dëmtimeve nga lagështira (enterier dhe eksterier), mbrojtje nga depërtimi i ujit atmosferik, mbrojtje nga rrezatimi UV dhe ndërtim i gardhit rreth objektit kulturor Çifte Hamam, Shkup”. Ndarja e grantit nga Programi “Fondi ambasadorial i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mbrojtjen e kulturës” për vitin 2018 (The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation 2018) është arritja më e madhe në praktikën menaxheriale të Galerisë kombëtare të Maqedonisë dhe në sferën e sigurimit të burimeve jashtëbuxhetore. Le të përmendim edhe faktin se ky është granti i dytë që ndahet nga ana e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Maqedonisë dhe granti i parë u nda në vitin 2010 për rikonstruktimin dhe realizimin e kanalit kullues në Hamamin e Daut Pashës. Projekti “Korrigjim i dëmtimeve nga lagështira (enterier dhe eksterier), mbrojtje nga depërtimi i ujit atmosferik, mbrojtje nga rrezatimi UV dhe ndërtim i gardhit rreth objektit kulturor Çifte Hamam, Shkup” është përgatitur në vitin 2013 dhe është dhënë dhe miratim konzervatoriumi për korrigjimin e dëmtimeve nga lagështira (enterier dhe eksterier, mbrojtje nga depërtimi i ujit atmosferik, integrim të sistemit ventilues për enterierin, mbrojtje nga rrezatimi UV dhe ndërtimi i gardhit rreth objektit kulturor Çifte Hamam në Shkup me numër 08-499 nga 12.08.2015 nga Ministria e kulturës, Drejtoria për mbrojtje të trashëgimisë kulturore. Projekti është krijuar nga dr. Llazar Shumanov, konzervues këshilltar, ndërsa mbikqyrjen ndërtimore e ka realizuar arkitektja dhe inxhinierja e diplomuar Aneta Tanevska, gjithashtu konzervuese këshilltare.Realizimi i projektit pritet të zhvillohet në periudhën kohore prej 18 muajsh. Ka filluar në qershor të vitit 2018 dhe planifikohet të mbarojë në fund të vitit 2019. Realizimi i këtij projekti do të zhvillohet në disa faza me pjesëmarrjen financiare të Ministrisë së kulturës në kornizat e projektit investues të buxhetit të Ministrisë për vitin 2018., me shumë prej 2.000.000 denarëve me ndihmën e mjeteve nga granti i ndarë me shumë prej 91.000 dollarë.

Geplaatst door National Gallery of Macedonia – Национална галерија на Македонија op Zondag 4 november 2018

Сподели: