Вести Македонија Ударни вести

Приходите не ја покриваат исплатата на социјалните бенефиции на Фондот за ПИО

  Зголемените приходи не се доволни за покривање на дефицитот за исплата на социјални бенефиции во 2021 година кои се одвојуваат од Буџетот и учествуваат со 37,5% во вкупните приходи на Фондот Ревизорите утврдиле дека и во 2021 година не се надминати констатираните состојби од претходните години за кои ревизорот во континуитет известува, а се однесуваат […]

Вести Македонија Ударни вести

Извештај на ДЗР за успешно и транспарентно работење на Собранието

  Извештајот на Државниот завод за ревизија за 2020 година е уште една потврда за успешното и транспарентно работење и менаџирање на Собранието, во согласност со  законските прописи. Извештајот нотира дека финансиските извештаи ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Собранието на Република Северна Македонија на сметката на основен буџет […]

Вести Македонија Ударни вести

Јавниот долг го достигна нивото од 60 отсто од БДП

  Државниот завод за ревизија го објави ревизорскиот извештај од извршената ревизија на успешност – Управување на јавниот долг-задолжување на Република Северна Македонија. Ревизијата е извршена  согласно  Годишната  програма  за  работа  на Државниот  завод  за  ревизија  за  2020  година  и го опфаќа  периодот  од 2015 – 2020 година,  иако одредени области, прашања и настани се опфатени пред […]