Вести Македонија Ударни вести

Препораките важат за сите подеднакво, сите работодавачи да ги почитуваат мерките за превенција

Сподели:

 

Министерството за труд и социјална политика ги повикува сите работодавачи и сите вработени строго да се придружуваат до мерките кои Владата на Република Северна Македонија ги донесе за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус).

Укажуваме дека согласно заклучоците, физичките и правните лица што не ги почитуваат и кои ги прекршуваат препораките ќе бидат казнети согласно член 205 и 206 од Кривичниот законик.

Секое непочитување на препораката за ослободување од работни обврски на еден од родителите на деца до 10 годишна возраст (или активно 4 одделение), хронично болни согласно препораките на Комисијата за заразни болести и бремени жени, да се пријави во Државниот инспекторат за труд на телефонскиот број 151 31. 

Уште еднаш апелираме до сите граѓани да се придржуваат до препораките, само заеднички можеме да се заштитиме и  да го заштитиме заедничкото здравје.

 

MPPS: Rekomandimet vlejnë për të gjithë njëjtë, bëjmë thirrje që të gjithë punëdhënësit t’i respektojnë

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale u bën thirrje të gjithë punëdhënësve dhe të punësuarve që t’u përmbahen me përpikëri masave që Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut i ka miratuar për të parandaluar përhapjen e sëmundjes COVID-19 (koronavirusi).
 
Nënvizojmë se në përputhje me konkluzionet, personat fizik dhe subjektet juridike që nuk i respektojnë dhe i shkelin rekomandimet do të gjobiten në përputhje me nenin 205 dhe 206 të Kodit Penal.
 
Çdo mosrespektim i rekomandimit për lirim nga obligimet e punës të njërit nga prindërit e fëmijëve deri në moshën 10 vjeçare (ose aktivisht në klasën e 4), të sëmurit kronikë në përputhje me rekomandimet e Komisionit për sëmundje ngjitëse dhe gratë shtatzëna, të paraqitet në Inspektoratin Shtetëror të Punës, në nr. e telefonit 151 31.
 
Edhe një herë bëjmë thirrje deri te të gjithë qytetarët që t’u përmbahen rekomandimeve, vetëm së bashku mund të mbrohemi dhe të mbrojmë shëndetin e përbashkët.​

Сподели: