Вести Македонија Топ теми Ударни вести

Измени и дополнувања на Деловникот кои ги прецизираат надлежностите на Првиот заменик на Претседателот

Сподели:

 

На својата втора седница, членовите на Владата ги прифатија измените и дополнувањата на Деловникот за работа на Владата.

Една од измените се однесува на прецизирање на надлежностите на Првиот заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за координација на политички прашања на ресорите.

Предвидено е, Претседателот на Владата да го заменува Првиот заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за координација на политички прашања на ресорите, а во случај на негово отсуство или спреченост тогаш Претседателот на Владата го заменува еден од неговите заменици што тој ќе го определи.

Според дополнувањата,  на Претседателот на Владата во вршењето на неговите права и должности му помагаат Првиот заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за координација на политички прашања на ресорите и  замениците на Претседателот на Владата.

Првиот заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за координација на политички прашања на ресорите и замениците на Претседателот на Владата се грижат за извршување на работите од надлежност на Владата по одделни прашања за кои ќе ги овласти Претседателот на Владата.

Првиот заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за координација на политички прашања на ресорите и  замениците на Претседателот на Владата го известуваат Претседателот на Владата за извршување и спроведување на работите.

Измените и дополнувањата се однесуваат и на подготвувањето и доставувањето на  материјалите за разгледување на седниците на Владата, нивното разгледување и процесот на нивно утврдување.

Сподели: