Вести Македонија Ударни вести

Усвоен Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за министерствата, јавните претпријатија и општините

Сподели:

 

Министрите во Владата денеска ја разгледаа и усвоија Информацијата за листа на документи и информации кои имателите на информации се обврзани да ги објават на своите веб-страници, и донесоа заклучок со кој се задолжуваат министерствата, органите во состав на министерствата, самостојните органи на државната управа, самостојните државни органи кои одговараат пред Владата, јавните претпријатија основани од страна на Владата, акционерските друштва во државна сопственост, како и другите иматели на информации кои одговараат пред Владата, во рок од 30 дена од усвојувањето на оваа информација на своите веб-страници да ги објават документите и информациите наведени во членот 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Владата им препорачува на општините, Градот Скопје и општините во Градот Скопје, како и на имателите на информации основани од нив во рок од 30 дена на своите веб-страници да ги објават документите и информациите кои се предвидени во членот 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Дополнително, Владата ги информира општините, како и имателите на информации основани од нив, дека реализацијата на сите нови капитални проекти за 2021 за локален развој од централниот Буџет, капиталните инвестиции за локален развој од ТАВ програмата, потоа проектите за локален развој од програмите на Светска банка и од Европската инвестициска банка, како и програмите за енергетска ефикасност наменети за единиците на локалната самоуправа ќе бидат условени од целосното спроведување на препораките согласно владините политики за транспарентност и согласно обврските од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

 

denesmagazin.mk

Сподели: