Карпош – Најтранспарентна скопска општина – трета во државата

Сподели

 

Општина Карпош е рангирана како прва локална самоуправа во најголемиот, скопски регион според нивото на активна транспарентност во истражувањето спроведено од  Центарот за граѓански комуникации во соработка со УСАИД. Станува збор за респектабилно истражување кое традиционално се споредува во државата  насловено како „Индекс на активна транспарентност 2020“.

Исто така, Карпош е и втората најдобра општина според активната транспарентност на национално ниво, веднаш после Велес, а  при рангирањето на сите институции е трета, по Министерството за одбрана (1) и Велес (2).

Под активна транспарентност се подразбира објавувањето на информации на сопствена иницијатива на институциите, без притоа некој да има доставено до нив барање за пристап до  тие информации.

Истражувањето се спроведе преку прашалници и нивна проверка. Утврдено е дека Карпош ги има објавено најголемиот дел од потребните информации: контакт од лицето координатор за пристап до јавните информации, податоци за градоначалникот, надлежностите на општината, листа на раководители на сектори со контакти, статут, службени гласила, донесени ДУП – ови.

Во делот на финансиската транспарентност, Општината редовно го објавува и Буџетот, завршната сметка, ревизорските извештаи, а унапредување има во делот што од оваа година започнавме и со објавување на Граѓански буџет, со цел  да се постигне поголема информираност на граѓаните за начинот на трошење на буџетските средства.

Исто така, тековно се известуваат граѓаните преку соопштенија за јавност и изјави, а локалната самоуправа сериозно работи и на респонзивноста, со тоа што постојано се одговара на граѓаните преку официјалните канали за комуникација (социјални мрежи, e – mail, мобилната апликација „мЗаедница“).

Активната транспарентност и помага на институцијата да биде поодговорна во трошењето на јавните пари, а граѓаните да бидат влучени во процесот на одлучување.

Овие постигнувања се поттик за унапредување на транспарентноста и во претстојниот период.

Целата анализа прочитајте ја на следниот линк: https://bit.ly/3fIKDqO