Лога го демантира Јолевски: Министерот има право да го бара записникот од Судскиот совет

Сподели

 

“Изненаден сум од изјавата на претседателот на Советот на јавни обвинители, Антонио Јолевски и не очекував од висок претставник на судската власт кој треба да ги знае Уставот и законите, во јавноста да  изјавува дека министерот за правда нема право да го бара записникот од Судскиот совет”, реагираше министерот за правда, Кренар Лога.

“Министерот за правда согласно Уставот е член на Судскиот совет по функција. Судскиот совет редовно го поканува министерот за присуство на седниците и испраќа извештаи за својата работа.
 
Членот 15 од Деловникот предвидува дека записникот покрај останатите податоци содржи податоци за дневниот ред што е утврден на седницата, наводите, изјаснувањата и предлозите на присутните на седницата, спроведената расправа, донесените одлуки и резултатот од гласањето.
 
Записникот се разгледува и усвојува на седница на Советот, а по евентуални забелешки, Советот донесува заклучок кој што е составен дел на записникот на кој се однесувала забелешката. Усвоениот записник од седницата на Советот го потпишуваат претседтаелот на Советот и генералниот секретар, односно лицето што го водело записникот. Судскиот совет има обрска примерок од записникот да достави до членовите на Судскиот совет по електронски пат.
 
Министерот за правда како член на Судскиот совет  има право да реагира и да бара  исполнување на обврската за доставување на Записник од седница на Судски совет.
 
Ве информирам дека до овој момент до Министерството за правда сеуште не е пристигнат одговор на писмениот допис  од Судскиот совет  со кој се бараше да се достават на увид Записникот од 438-та седница и усвоениот дневен ред.
 
Министерството за правда и јас како министер со големо внимание ги следиме состојбите во судството и обвинителството и во оваа насока увидот ќе ни помогне во определување на правецот во  кој е потребно да се движат законските измени за  отстранување на сите  недоследности во функција на обезбедување на владеење на правото и реформи во правосудството.
Очекуваме во најскоро време да се надмине ситуацијата во Судскиот совет и тој да претставува орган кој ќе го штити а не нарушува угледот на судството”, изјави министерот Лога.