Обука на стручната служба во Уставен со поддршка на ОБСЕ Мисијата во Скопје

Сподели

 

Во Уставниот суд се одржа дводневна работилница за стручната служба на тема „Забраната за дискриминација во судската пракса на Европскиот суд за човекови права”.  

Во рамки на обуката беа разработени формите и основите на дискриминација, опсегот на употреба на членот 14 и член 1 од Протоколот бр.12 од ЕКЧП и беа спроведени вежби за препознавање на различен третман, недостаток на објективно и оправдано оправдување, товар на докажување во случаи на дискриминација, говор на омраза и беа разработени конкретни примери против Северна Македонија во изминатите години. 

Обуките ги спроведоа Ана Медарска Лазова и Христијан Конески, адвокати, ангажирани во Секретаријатот на Европскиот суд за човекови права. Настанот се реализираше во периодот од 10-11 јули, со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, со цел зајакнување на вештините на стручната служба преку практични примери од областа на човековите слободи и права.