Вести Став

ТУРИСТИЧКИОТ БРЕНД КАКО ИДЕНТИТЕТ – Љупчо ЈАНЕВСКИ

Брендирањето на туристичките дестинации преставува еден од клучните елементи за постигнување на конкурентска предност во изборот на дестинација од туристите на сѐ поконкурентниот светски туристички пазар.  Холистичкиот пристап во брендирањето на туристичката дестинација е голем предизвик за сите учесници во овој процес. Брендирањето преставува инструмент со што се зголемува потенцијалот, вредноста на економијата и  позитивниот […]