Изјави Македонија

Брајан Хојт Ји

Сподели:

bra

“Неопходно политичките лидери да ја поправат штетата предизвикана од помилувањата.Тоа поправање на штетите треба да биде направено на јасен, сеопфатен и недвосмислен начин, и што е можно поитно.

Доколку лидерите ги поништат или повлечат помилувањата на само делумен или селективен начин, тоа само дополнително ќе го зголеми растечкото чувство на неказивност во државата и на недостатокот од одговорност.”

Сподели: