Алтернатива Настани

Еко Логик: Натпревар за енергетска ефикаснот и обновливи извори на енергија

  Со искористување на обновливите извори на енергија (сончева енергија, хидроенергија, ветерна енергија и биомаса) за производство на електрична енергија се добива еколошки чиста енергија, а со тоа и почиста животна средина. Неспорно е дека е потребно развивање на свеста за нивна примена од најрана возраст, како и разбирање на потребата дека на долгорочен рок, […]